Προβολή της κατάστασης των ληπτών που έχουν προσκαλεστεί

Αυτού του είδους οι αναφορές είναι διαθέσιμες μέσα στο τμήμα "Αποτελέσματα & Διαγράμματα" της Έρευνας σας. Πατήστε στο κουμπί με το όνομα "Παραλήπτες" και θα σας παρουσιαστούν οι διάφορες αναφορές κατάστασης και επιλογές.